Аналогов - Споразумение за регистриране

Форум analogov.com е създаден за обмен на идеи и опит в сферата на свободната енергия и съпътстващите я области.
Основната цел е екипност, кооперация между участниците и съвместна работа върху различните проекти.
Форумът се управлява еднолично, по усмотрение на създателите му.

За да участвате е необходимо да сте технически компетентен, да имате желание за открит диалог с останалите посетители, да излагате ясно и грамотно идеите си, както и да имате (поне минимален) практически опит в изследвания проблем. Самолюбие, грубост, лицемерие и заяждане, неуважение и т.н. ще доведат до бърза деактивация на вашия профил.

При желание за участие, моля пишете на info (маймунка) analogov (точка) com

Analogov.com is made for ideas and experience exchange in the field of free energy, renewable energy and the accompanying fields. Our main aim is colaborative work. The forum is governed absolutely according to the will of its creators.

In order to participate you have to be technically competent, to have willingness for open dialogue with the remaining participants, to represent clearly and well your ideas as well as to have (at least minimal) pracital work on the problem.

Selfishness, arogance, hipocrisy, nagging, disrespect and so on would cause deactivation of your profile.


- Моля разкажете какви са Вашите интереси, в коя точно област от свободната енергия работите най-силно?
- Какви експерименти сте провели и/или имате желание да проведете?
- С каква апаратура разполагате и/или имате необходимост да ползвате?
- Как оценяте Вашата теоретична и практическа подготовка в конкретната сфера? (Например имате ли практика от провеждане на измервания, проектиране и т.н.).
- Какви са Вашите очаквания от форума Аналогов?Ответить на следующие вопросы:
- Ваши интересы в области возобновяемой и свободной енергии?
- Ваши експерименталные резултаты или будущие планированные опыты?
- Ваше оборудование?
- Ваш опыт и знания в конкретной области интересах(напр. измерения, проктирование и т.д.)?
- Ваши ожидания здесь?- What are you interested in? What field of free or renewable energy do you put most efforts in?
- What kind of experiments have you already conducted or you would like to conduct?
- What equipment do you have (or have access to) or what type of equipment do you need?
- How do you rate your knowledge and experience in your field of interest? (For example do you have practice of doing measurements (electrical and other types), design (of devices, electronics, ...) etc.)
- What are your expectations of our forum?